top of page
FISKEVÅRD

Fiskevårdsområdets syfte - är som namnet antyder – att bedriva fiskevård i våra vatten. Det kan ske genom biotopförbättringar eller andra åtgärder som gynnar fisken, direkt eller indirekt. Även utsättning av flodkräfta sker inom området, för att hjälpa en hotad art med nya livsmiljöer. För att får en viss bild av fisketrycket samlas frivilliga fångstrapporter av havsöring fångade i Mjällån.

provfiske

Provfisken i form av elfiske sker återkommande på vissa lokaler i ån. Dessa fisken sker av länsstyrelsens enhet för utredningar och fiske. Resultaten visar på att det finns goda föryngringsförhållanden längs vissa sträckor i ån. Mycket god föryngring som kommer ån tillgodo uppvisar ett av åns övre flöden, Hornsjöbäcken, med riksunika siffror.

 

Fiskebåt

förstärkt bestånd

av havsöring

Föreningen har försökt att förstärka ån bestånd  av havsöring genom utsättning av flera hundra tusen yngel. Utsättningarna av yngel skedde vid flera tillfällen på 1990-talet.

Förbereda Bait

bioptopförbättringar i mjällån

Stora arbeten har vid flera tillfällen skett i form av biotopåtgärder i Mjällån. Främst har större stenar återförts till ån för att skapa fler ståndplatser för fisken. Många av åns sträckor flottledsrensades nämligen under flottningsepoken, (senast på 1950-talet, ofattbart!) och alla stenar och block, som kunde hindra timrets framfart, lades upp på stränderna. Nu är de tillbaka i ån och skapar en mer levande å! Inte alla sträckor av ån är emellertid möjliga att göra något åt. Namnet på ån kommer av Mjäla, den fina jordart som formar ån längs långa sträckor. Här finns helt enkelt inte större sten, utan ån eroderar och formar stränder och botten som den vill. Längs vissa sträckor är också ån svåråtkomlig för maskinella insatser.
 

DSCN0065.JPG

Projektet har inletts med inventering längs ån för att dokumentera vilka sträckor som kan komma ifråga och vad som bör göras.

Därefter har en utvärdering skett av inventeringen. Fiskerättsägare och berörda markägare  har kontaktas och andra nödvändiga tillstånd inhämtats. Konkreta åtgärder i ån planeras att ske med början sommaren 2020.

Projektets syfte: Syftar till att skapa en bättre ekologisk status for vattendraget och ett starkt ekosystem, vilket förhoppningsvis också skapar  ett bättre sportfiske i ett långsiktigt perspektiv.

Etapp 1 - Fiskevårdande åtgärder i Mjällån 2020 
20200719
Söndag den 19/7 och ca 7 dagar framåt sker fiskevårdande arbeten i Mjällån. En stor del av jobbet innebär att öppna de sidofåror, som under 1950-talet lades igen då man koncentrerade åfåran för flottningen. Dessa grunda sidofåror i ett vattendrag behåller en del av vattnet som i Mjällån strömmar alltför snabbt ut vid högflöden och är viktiga uppväxtområden för fisken. Grundområdena producerar även fiskföda i form av insekter. På ett antal ställen från ”Slussen” uppströms till Mobron sker därför öppning av sådana fåror. Likaså kommer stor sten som återfinns på åstränderna efter flottningsrensningen att läggas tillbaka i ån. På så sätt skapas fler ståndplatser för fisken. Fiskekonsulent Raven Grandy-Rashap från länsstyrelsen har tidigare inventerat åsträckan och föreslagit de åtgärder som nu utförs. Arbetsledare är Johan Rudin, Sportfiskarna. Han jobbar som konsult och är expert på sådana här åtgärder. Grävmaskinist är lokale Håkan Rydberg som vi vet kommer att göra ett bra jobb med sin maskin. Alla berörda markägare längs åsträckan har gett sitt medgivande i projektet. Vi hoppas att arbetena på lite sikt ska gynna fisklivet i ån! Ekonomiskt satsar fiskevårdsområdesföreningen en del och resten får vi från statliga s k LOVA-medel som anslagits från länsstyrelsen. Vi hoppas kunna fortsätta med dessa angelägna åtgärder kommande år.

Lite högtravande beskrivs projektet så här i vår tidigare ansökan om medel: Åtgärderna skapar en bättre hydromorfologisk funktion i ån genom att återställa vattendragsfårans form, bottensubstrat, strukturer, kanter och svämplan. Detta genererar i sin tur en bättre status för hydrologisk regim genom förbättrad specifik flödesenergi. Detta sammantaget återställer ekologiska funktioner och processer som är viktiga för en biologisk mångfald och ett stärkt ekosystem med bl a högre tätheter av havsvandrande fisk.
 

Etapp 1 - slutförd:
20200723

Den 23/7 avslutas etappen med fiskevårdande åtgärder i Mjällån, sträckan "Slussen" - Mobron. Där har gjorts ett antal i förväg planerade punktinsatser för att öppna gamla igenlagda sidofåror och lägga tillbaka storstenar i ån. Och allt har faktiskt hunnits med under den anslagna tiden, där bl a ekonomi sätter ramarna. Effekten på fisklivet av det som gjorts kommer inte att märkas så snabbt. Men det som gjorts har bra verkan och är bland det bättre man kan göra, säger de experter som Fvo-föreningen samarbetar med.

 

Så tack för gott samarbete: länsstyrelsens Raven Grandy-Rashap, Sportfiskarnas Johan Rudin, gräventreprenören Håkan Rydberg med Mathias Sundin skickligt vid spakarna i maskinen. Och tack till berörda markägare för ert tillmötesgående. Redan nu talar vi om nästa etapp uppströms Mobron. Men det får bli nästa år!


 

Etapp 2 - Grönt ljus för fortsatt fiskevårdande åtgärder i Mjällån 2021
Föreningen fick besked på vår ansökan till Sportfiskarna om ekonomiskt stöd från deras fond för fiskevårdande åtgärder. Sportfiskarna har beslutat bevilja vår ansökan! Ett gott bidrag till föreningens planer för ytterligare biotoparbeten i Mjällån. I fjol sommar åtgärdades under en vecka Etapp 1, som bestod av ett antal platser längs åsträckan Ågrena och nedströms till Slussen, och uppströms från bron till Slåttarna upp till Mobron.

Kommande sommar räknar vi med att kunna jobba två veckor i ån, då de ekonomiska förutsättningarna verkar mycket positiva. Denna Etapp 2 i ån gäller sträckan uppströms från Ågrena till bron till Slåttarna, ca 2 km. Åtgärderna syftar till att skapa en bättre ekologisk status for vattendraget och ett starkt ekosystem, vilket förhoppningsvis också skapar ett bättre sportfiske i ett långsiktigt perspektiv.

Ansökningar om ekonomiska medel för åtgärderna har gjorts hos länsstyrelsen, kommunen, Sportfiskarna och SCA. Föreningen satsar så klart även egna medel i projektet.

Vi är glada att kunna nämna att det är Håkan Rydberg med sin maskin och maskinföraren Mathias Sundin som utför det tunga jobbet i ån. Sportfiskarnas Johan Rudin är engagerad som arbetsledare. Så de två sista veckorna i juli händer saker i Mjällån! Hoppas bara att vattenstånd mm i ån då blir gynnsamt. Och vi tänker redan på Etapp 3!
 

Etapp 2 sommaren 2021 - Fortsatta fiskevårdande åtgärder i Mjällån
20210719

Idag måndag den 19 juli påbörjades Etapp 2 av de fiskevårdande-/biotopåtgärderna i Mjällån. Det kommer att jobbas koncentrerat i ca tio dagar. Etappen sträcker sig från Ågrena/Åkvisslebron och uppströms eller så långt pengar och tid räcker. Arbetet går i stort ut på att öppna gamla sidofåror till ån, som lades igen när ån flottledsrensades. Fårorna kommer att fungera som yngelkammare, producera insekter till fiskmat och uppehåller åvattnet så att det inte rinner ut så snabbt utan blir kvar i ån längre är för närvarande.

 

Etappen stöds av Länsstyrelsen, Härnösands kommun och SCA Skog. Fiskevårdsföreningens projekt bedrivs också i samarbete med Sportfiskarna, som stöder projektet och fungerar som arbetsledare. Håkan Rydbergs Entreprenad AB med Mathias Sundin som maskinförare står för det tunga arbetet, Vi passar också på att säkra elljusspåret från en erosionsskada. Eftersom spåret också är väg till vattenverket, så bidrar Hemab ekonomiskt till denna åtgärd.

Etapp 2 - slutförd
Se Johan Rudins, Sportfiskarna, rapport om vad som gjordes!
 

 

 

 


 
 

Etapp 3 - Fiskevårdande åtgärder i Mjällån 2022
20220727
Jobbet med restaureringen av Mjällån fortgår. Gamla bifåror till ån som lades igen i slutet av femtiotalet öppnas och nu rinner åter vatten där. Blir fina uppväxtmiljöer för öringyngel, producerar fiskmat och bromsar upp vattenhastigheten i ån. Storsten läggs ut i ån som på vissa platser formas om så att den inte rinner så rakt och sterilt. Jobbetappen beräknas avslutas på torsdag denna vecka. Så får vi se om vi får ihop de medel som behövs för Etapp 4 nästa sommar.

Etapp 3 - slutförd:
20220918
Mjällåns FVOF gjorde i somras restaureringsåtgärder i Mjällån längs en ca kilometerlång sträcka. Det var tredje sommaren som åtgärder har genomförts. Hittills har punktvisa åtgärder gjorts efter ca sju kilometer av ån, från Slussen och uppströms till Mobron. I PDF-filen får du en beskrivning av vad som gjordes.
 

 

 

 

 

 

 


 

 

Etapp 4 - Fiskevårdande åtgärder i Mjällån 2023
Måndag den 17 juli startar Etapp 4 av restaureringen av Mjällån. Det är alltså fjärde året som föreningen står som huvudman för jobb som syftar till att förbättra ån som livsmiljö för bl a fisk. Efter detta jobb så har nästan en mil av ån restaureras efter den flottledsrensning som ägde rum i ån på 1950-talet. Det är medel från länsstyrelsen, Härnösands kommun, Vindkraftfonden, Sportfiskarna, SCA och föreningen som möjliggör åtgärderna, som beräknas pågå ca drygt tio dagar. Johan Rudin, restaureringsexpert, och Håkan Rydbergs Entr. gör jobbet i ån, och länsstyrelsen har projekterat vad som ska göras. Aktuell åsträcka är från bron till Slåttarna och ca en km nedströms.

Etapp 4 - slutförd:
20230729
Ja, nu är den fjärde etappen genomförd av restaureringen av Mjällån efter gamla flottledsrensningar. Vi har jobbat från "Slussen"mellan Viksjö kyrka och Västanå, och uppströms till "Mobron", d s v vägen över Mjällån till Käckelbäcksmon. Sträckan är ca en mil lång. Projektet är möjliggjort genom medel från länsstyrelsen, Härnösands kommun, Sportfiskarna, SCA, Viksjö Vindkraftfond och föreningen. Arbetsledare har varit Johan Rudin och grävjobbet har gjorts av Håkan Rydbergs Entr. Så nu blir det ett efterföljande jobb med att följa upp de resultat som bör följa av åtgärderna. Det sker bl a genom elfisken. Föreningen är glad att vi kunnat genomföra de fyra etapperna. Så här skriver Martin Falklind, känd från TV bl a genom "Fiskarnas Rike" när vi berättar om projektet: "Härligt att höra! Sådant blir man glad av att höra, goda initiativ! Lycka till och hoppas på fina resultat!" Föreningen säger tack till alla inblandade och speciellt till berörda markägare, vars samverkan har varit mycket positivt.


Slutrapport

20231203
Här kan du se en slutrapport från det restaureringsarbete som gjordes i somras i Mjällån och som pågått i fyra årsetapper Nu blir det en tid med uppföljning i form av elfisken m m. Totalt har ca en mil av Mjällån nu restaurerats på detta sätt. Men redan nu tycker vi oss kunna se att de yngsta årsklasserna av öring har ökat i ån!

 

ETAPP 1 - 2020

ETAPP 2 - 2021

ETAPP 3 - 2022

ETAPP 4 - 2023

Slutrapport från sommarens restaurering av Mjällån- 2023

minkfångst

Föreningen betalar 200 kr för varje fångad mink inom fiskevårdsområdet. Beakta att lov för jakten från respektive jakträttsinnehavare krävs, liksom att jaktlagstiftningen i övrigt ska iakttas.

Mjällån fiske fiskekort öring havsöring viksjö

flodkräfta

Mjällåns Fiskevårdsområdesförening önskar informera om att utsättningar av flodkräfta sker inom fiskevårdsområdet.

På många håll i landet har kräftpest utraderat flodkräftan. Kräftpesten har ofta spritts genom illegala utsättningar av signalkräfta, som är bärare av pesten men är själv immun mot den. Spridning av smitta kan också ske genom att fiskeredskap, båtar m. m. flyttats från vatten med kräftpest till nya vatten. Flodkräftan som art är alltså starkt hotad och tillhör numera de s. k. rödlistade arterna i landet.

 

Föreningen i samarbete med länsstyrelsen vill därför skapa förutsättningar för nya flodkräftbestånd.

Föreningen håller sedan några säsonger på att bygga upp flodkräftbestånd inom området. Så länge kräftorna verkar överleva kommer utsättningar att fortsätta. På sikt kan även ett fiske efter flodkräftor så småningom upplåtas till allmänheten, men dit tar det ett antal år.

 

Samtidigt utför föreningen bevakning/tillsyn mot eventuella försök till olaga fiske efter de utsatta kräftorna. Olaga fiske kommer att beivras. Vi vädjar också om eftertanke med avseende på smittorisk för kräftpest när det gäller saker som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem. Naturligtvis får inte utsättning av kräftor ske genom annan än föreningen.

 

Projektet innebär stora ideella insatser för föreningen och en betydande ekonomisk satsning. Ge föreningen tid och ro att fortsätta sitt arbete med utsättningar av flodkräfta, så kanske vi får uppleva en kräftpremiär i Viksjö i framtiden!    

Uppdateringen 20200811:

Viksjöns spirande bestånd av flodkräfta har berikats med ca 400 nya kräftor! Vi hoppas att alla fiskare m fl tänker på att inte överföra kräftpest via fiskegrejor m m som flyttas mellan vatten. Kräftpest har nyligen konstaterats i Bergeforsen, Indalsälven. Där har någon olagligt satt ut signalkräftor, som bär på pesten men är immuna. Flodkräftor slås däremot ut direkt. Så var rädd om det bestånd flodkräftor som är på gång i Viksjön.

fiske fiskevård fiskevårdsförening viksjö kräfta
fiske fiskevård fiskevårdsförening viksjö mjällån

Undvik att sprida kräftpest genom att göra så här med föremål som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem.  Försök att tänka på var du t. ex. har använt dina fiskeredskap.

 

Alternativa metoder:

•Torka tills föremålet är helt torrt, exempelvis i bastu i minst 70°C:

Långvarig soltorkning eller lufttorkning i flera dygn

Stora föremål: i minst fem timmar

Små föremål: i minst en timme

•Tvätta eller sänk ned i T-röd (3 delar sprit, 1 del vatten).

•Frys i minst -10°C under minst ett dygn.

•Koka under lock i minst 5 minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

•Skölj båtar/kanoter genom att duschspruta med T-röd.

Gammalt foto från

Slussen

Detta foto visar Slussen i  Mjällån vid 1930-talet. Det är hämtat från Hembygdsföreningens arkiv.

Det är vår och flottning i ån och mycket vatten. Uppströms i åsystemet  fanns nämligen ett flertal dammar där vatten kunde sparas för flottningens behov.

 

Över ån fanns en spång och det lilla timrade huset var ett ålfiskehus. Lägg märke till stenvallen bakom huset, den är ju kvar än i dag och härstammar från den fördämning som fanns för den såg som en gång låg här.

 

Flottningen var ju förödande för åarna genom de rensningar av sten som skedde i åfåran för att timret skulle ha fri väg. Men man kan inte förneka att flottningens högvatten stimulerade havsöringens uppgång i ån och att detta innebar mycket fisk i ån under denna tid.

 

 

Här vid Slussen, som ju även då var en popuär fiskeplats, kunde 10-12 fiskare sitta med grova bambuspön, en millimeters rev, mycket bly och ett hekto daggmask på den stora kroken. När flottningsvattenet kom vid femtiden på morgonen var det tid för fiske

fiske fiskevård fiskevårdsföreing viksjö mjällån
bottom of page