FISKEVÅRD

Fiskevårdsområdets syfte - är som namnet antyder – att bedriva fiskevård i våra vatten. Det kan ske genom biotopförbättringar eller andra åtgärder som gynnar fisken, direkt eller indirekt. Även utsättning av flodkräfta sker inom området, för att hjälpa en hotad art med nya livsmiljöer. För att får en viss bild av fisketrycket samlas frivilliga fångstrapporter av havsöring fångade i Mjällån.

provfiske

Provfisken i form av elfiske sker återkommande på vissa lokaler i ån. Dessa fisken sker av länsstyrelsens enhet för utredningar och fiske. Resultaten visar på att det finns goda föryngringsförhållanden längs vissa sträckor i ån. Mycket god föryngring som kommer ån tillgodo uppvisar ett av åns övre flöden, Hornsjöbäcken, med riksunika siffror.

 

förstärkt bestånd

av havsöring

Föreningen har försökt att förstärka ån bestånd  av havsöring genom utsättning av flera hundra tusen yngel. Utsättningarna av yngel skedde vid flera tillfällen på 1990-talet.

bioptopförbättringar i mjällån

Stora arbeten har vid flera tillfällen skett i form av biotopåtgärder i Mjällån. Främst har större stenar återförts till ån för att skapa fler ståndplatser för fisken. Många av åns sträckor flottledsrensades nämligen under flottningsepoken, (senast på 1950-talet, ofattbart!) och alla stenar och block, som kunde hindra timrets framfart, lades upp på stränderna. Nu är de tillbaka i ån och skapar en mer levande å! Inte alla sträckor av ån är emellertid möjliga att göra något åt. Namnet på ån kommer av Mjäla, den fina jordart som formar ån längs långa sträckor. Här finns helt enkelt inte större sten, utan ån eroderar och formar stränder och botten som den vill. Längs vissa sträckor är också ån svåråtkomlig för maskinella insatser.
 

Föreningen planerar för nya biotopförbättringar längs Mjällån.

 

Projektet har inletts med inventering längs ån för att dokumentera vilka sträckor som kan komma ifråga och vad som bör göras.

Därefter har en utvärdering skett av inventeringen. Fiskerättsägare och berörda markägare  har kontaktas och andra nödvändiga tillstånd inhämtats.

 

Konkreta åtgärder i ån planeras att ske med början sommaren 2020.

minkfångst

Föreningen betalar 200 kr för varje fångad mink inom fiskevårdsområdet. Beakta att lov för jakten från respektive jakträttsinnehavare krävs, liksom att jaktlagstiftningen i övrigt ska iakttas.

flodkräfta

Mjällåns Fiskevårdsområdesförening önskar informera om att utsättningar av flodkräfta sker inom fiskevårdsområdet.

På många håll i landet har kräftpest utraderat flodkräftan. Kräftpesten har ofta spritts genom illegala utsättningar av signalkräfta, som är bärare av pesten men är själv immun mot den. Spridning av smitta kan också ske genom att fiskeredskap, båtar m. m. flyttats från vatten med kräftpest till nya vatten. Flodkräftan som art är alltså starkt hotad och tillhör numera de s. k. rödlistade arterna i landet.

 

Föreningen i samarbete med länsstyrelsen vill därför skapa förutsättningar för nya flodkräftbestånd.

Föreningen håller sedan några säsonger på att bygga upp flodkräftbestånd inom området. Så länge kräftorna verkar överleva kommer utsättningar att fortsätta. På sikt kan även ett fiske efter flodkräftor så småningom upplåtas till allmänheten, men dit tar det ett antal år.

 

Samtidigt utför föreningen bevakning/tillsyn mot eventuella försök till olaga fiske efter de utsatta kräftorna. Olaga fiske kommer att beivras. Vi vädjar också om eftertanke med avseende på smittorisk för kräftpest när det gäller saker som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem. Naturligtvis får inte utsättning av kräftor ske genom annan än föreningen.

 

Projektet innebär stora ideella insatser för föreningen och en betydande ekonomisk satsning. Ge föreningen tid och ro att fortsätta sitt arbete med utsättningar av flodkräfta, så kanske vi får uppleva en kräftpremiär i Viksjö i framtiden!    

Undvik att sprida kräftpest genom att göra så här med föremål som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem.  Försök att tänka på var du t. ex. har använt dina fiskeredskap.

 

Alternativa metoder:

•Torka tills föremålet är helt torrt, exempelvis i bastu i minst 70°C:

Långvarig soltorkning eller lufttorkning i flera dygn

Stora föremål: i minst fem timmar

Små föremål: i minst en timme

•Tvätta eller sänk ned i T-röd (3 delar sprit, 1 del vatten).

•Frys i minst -10°C under minst ett dygn.

•Koka under lock i minst 5 minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

•Skölj båtar/kanoter genom att duschspruta med T-röd.

Gammalt foto från

Slussen

Detta foto visar Slussen i  Mjällån vid 1930-talet. Det är hämtat från Hembygdsföreningens arkiv.

Det är vår och flottning i ån och mycket vatten. Uppströms i åsystemet  fanns nämligen ett flertal dammar där vatten kunde sparas för flottningens behov.

 

Över ån fanns en spång och det lilla timrade huset var ett ålfiskehus. Lägg märke till stenvallen bakom huset, den är ju kvar än i dag och härstammar från den fördämning som fanns för den såg som en gång låg här.

 

Flottningen var ju förödande för åarna genom de rensningar av sten som skedde i åfåran för att timret skulle ha fri väg. Men man kan inte förneka att flottningens högvatten stimulerade havsöringens uppgång i ån och att detta innebar mycket fisk i ån under denna tid.

 

 

Här vid Slussen, som ju även då var en popuär fiskeplats, kunde 10-12 fiskare sitta med grova bambuspön, en millimeters rev, mycket bly och ett hekto daggmask på den stora kroken. När flottningsvattenet kom vid femtiden på morgonen var det tid för fiske

Viksjö, Ångermanland